Bakalavr

İKTİSAT FAKÜLTESİ-BAKALAVR

Maliyyə (Maliye) üzrə bakalavr dərəcəsi tələbələrə maliyyə sahəsində uğurla fəaliyyət göstərmək üçün lazım olan əsas nəzəri və praktik bilikləri, bacarıqları öyrədir. Eyni zamanda tələbələr, tənqidi düşünmək, müxtəlif situasiyaları analiz edərək dəyişən şərtlərdə  öz bilik və bacarıqlarını tətbiq etməyi öyrənirlər. Məzunlarımız özəl sektora aid banklarda, maliyyə təşkilatlarında, mühasibatlıq şirkətlərində, müxtəlif idarələrin məlumat-əməliyyat mərkəzlərində işləyə bilərlər.

İqtisadiyyat (İktisat) üzrə bakalavr dərəcəsi tələbələrə dünyada gedən iqtisadi prosesləri təhlil etmək, iqtisadi problemlərlə  tanış olub onların mümkün  həlli yollarını müəyyən etmək ,eyni zamanda, sosial və analitik istiqamətdə düşünməyi, fikir yürütməyi öyrədir.

İqtisadiyyat, həm geniş mövzu dairəsi həm də güclü analitik tərəfə malik olduğundan, məzunlara geniş kariyera imkanları açan nadir ixtisaslardan birirdir. Məzunlarımız özəl şirkətlərdə  müxtəlif rəhbər vəzifələrdə, həmçinin, marketinq, satış, mühasibatlıq, maliyyə və digər şöbələrdə işləyə bilərlər.

Kamu Yönetimi Bölümü, Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan İktisat Fakültesi bünyesinde yer alır. Bölümün öğrenim süresi 4 yıl olup okutulan dersler dönemliktir. Bölümdeki öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları olmak üzere dört kez sınavlara katılmaktadır. Öğrenciler sınava kayıtlı oldukları büronun bulunduğu ilde girerler.

Kamu Yönetimi Lisans Programı; öğrencilerinin siyasi, idari ve hukuki konularda temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri edindirmeyi; kamu yönetimi alanındaki gelişmeleri takip ederek değerlendirme yapabilme ve kamusal sorunlara çözüm önerileri getirebilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bölümden mezun olan öğrenciler, kamu yönetimi ve ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir. Kamu Yönetimi Bölümü, mezunlarına, kamu kurumlarında müfettişlik, denetçilik, uzmanlık ve memurluk; yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik gibi çeşitli istihdam olanakları sunmaktadır.

Kamu Yönetimi Lisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Kitaplar, uzaktan öğretim sistemine uygun olarak kendi kendine öğrenme ilkelerine göre ve konularında uzman öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz için ayrıca derslerle ilgili televizyon programları hazırlanmakta ve internet üzerinden e-öğrenme portalı ile destek hizmeti verilmektedir.

Beynəlxalq Münasibətlər (Uluslararası İlişkiler) üzrə bakalavr dərəcəsi tələbələrə regional və qlobal səviyyədə siyasi, tarixi, içtimai və iqtisadi inkişafı  analiz  edərək dəyərləndirmək, dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların biri-birilə olan əlaqələrini anlamaq və nəticə çıxarmaq, həmçinin beynəlxalq əməkdaşlıq və beynəlxalq probemlərin həlli mexanizmlərini və metodlarını öyrədir.

Məzunlarımız beynəlxalq təşkilat və şirkətlərin xarici əlaqələr şöbələrində, qeyri-hökümət təşkilatlarında işləyə, eyni zamanda magistratura və doktorantura pillələrində təhsillərini davam etdirərək akademik karyera qura bilərlər.

Beynəlxalq Münasibətlər (Uluslararası İlişkiler) üzrə bakalavr dərəcəsi tələbələrə regional və qlobal səviyyədə siyasi, tarixi, içtimai və iqtisadi inkişafı  analiz  edərək dəyərləndirmək, dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların biri-birilə olan əlaqələrini anlamaq və nəticə çıxarmaq, həmçinin beynəlxalq əməkdaşlıq və beynəlxalq probemlərin həlli mexanizmlərini və metodlarını öyrədir.

Məzunlarımız beynəlxalq təşkilat və şirkətlərin xarici əlaqələr şöbələrində, qeyri-hökümət təşkilatlarında işləyə, eyni zamanda magistratura və doktorantura pillələrində təhsillərini davam etdirərək akademik karyera qura bilərlər.

Əmək İqtisadiyyatı və Sənaye Münasibətləri (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) üzrə bakalavr dərəcəsi tələbələrə iş həyatını sosial siyasət, hüquq, iqtisadiyyat, sosiologiya, psixologiya və idarəetmə kimi müxtəlif sosial elmlər əsasında təhlil etməyi, elmi əsaslarla düşünmək və nəticə çıxarmağı öyrədir. Məzunlarımız özəl şirkətlərdə İnsan Resurları (HR), planlaşdırma və digər şöbələrdə işləyə bilərlər.

İŞLETME FAKULTESİ - BAKALAVR

(Konaklama İşletmeciliği) üzrə bakalavr dərəcəsi tələbələrə turizm sahəsində uğurlu karyera qurmaq üçün vacib olan nəzəri və praktik bilikləri öyrədir. Proqram İqtisadiyyat, İdarəetmə Prinsipləri, İnsan Resursları İdarəçiliyi, Mühasibatlıq və s. kimi otel idarəçiliyində mühüm əhəmiyyət kəsb edən sahələri əhatə edir.

Dövlət səviyyəsində və özəl şirkətlər tərəfindən qəbul edilən proqramların nəticəsi olaraq otellərin sayındakı sürətli artım və yüksək ixtisaslı otel idarəçilərinə tələbin artması  məzunlarımız üçün çoxsaylı iş imkanları yaradır.

İşletme Bölümü, bilim dalının bütün pratik ve teorik yönlerini, amaçlarını açıköğretim yöntemiyle öğrencilere aktarmayı hedeflemektedir. Yönetim, muhasebe, finans, pazarlama, insan kaynakları gibi işlevsel alanlara yönelik derslerin yanında bilişim teknolojileri, matematik, istatistik, davranış bilimleri, iletişim, ekonomi, hukuk gibi farklı alan bilgileri ile bir yabancı dili de kapsayan dersler verilmektedir. Dönemlik sisteme göre yürütülen işletme programında toplam 240 ECTS, 56 ders bulunmaktadır.

İşletme Bölümü, bilim dalının bütün pratik ve teorik yönlerini, amaçlarını açıköğretim yöntemiyle öğrencilere aktarmayı hedeflemektedir. Yönetim, muhasebe, finans, pazarlama, insan kaynakları gibi işlevsel alanlara yönelik derslerin yanında bilişim teknolojileri, matematik, istatistik, davranış bilimleri, iletişim, ekonomi, hukuk gibi farklı alan bilgileri ile bir yabancı dili de kapsayan dersler verilmektedir. Dönemlik sisteme göre yürütülen işletme programında toplam 240 ECTS, 56 ders bulunmaktadır.

Beynəlxalq Ticarət və Logistika İdarəçiliyi (Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi) üzrə bakalavr dərəcəsi tələbələrə gələcəkdə öz ixtisasları üzrə uğurlu karyera qurmaq üçün İqtisadiyyat, İnsan Resursları İdarəçiliyi, Mühasibatlıq, İdarəetmə Prinsipləri, Logistika İdarəçiliyi və digər mühüm əhəmiyyət kəsb edən sahələrə aid nəzəri və praktik, həmçinin texniki biliklər öyrədir.

Məzunlarımız özəl sektorda beynəlxalq miqyaslı müxtəlif şirkətlərdə idxalat-ixracat mütəxəssisi, xarici ticarət işçisi, satış təmsilçisi, həmçinin marketinq və digər sahələrdə işləyə bilərlər.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ-BAKALAVR

Tarix (Tarih) üzrə bakalavr dərəcəsi tələbələrə Türk və dünya tarixini elmi metodlar əsasında tədqiq etməyi, tarixi faktların xronoloji ardıcıllığını, xalqların tarixin başlanğıcından müasir dövrümüzə qədər olan tarixi təkamülünü, insan fəaliyyətinin nəticəsi olan müxtəlif mədəniyyət və sivilizasiyaları, sosial, siyasi və iqtisadi hadisələri, xüsusilə Türk tarixinin müxtəlif dövrlərini oxuyub anlamaq, izah etmək və ehtiyac olduqda elmi üsullarla yenidən yazmağı öyrədir.

Məzunlarımız elm-tədris mərkəzlərində işləyə, həmçinin təhsillərini magistratura və doktorantura səviyyələrində davam etdirə bilərlər.

http://sia.az/az/news/education/630836.html

Fəlsəfə (Felsefe) üzrə bakalavr dərəcəsi tələbələrə mücərrəd və tənqidi düşünmək, müxtəlif sahələrə aid olan hadisə və prosesləri analiz etməklə onlar arasındakı səbəbiyyət əlaqələrini aşkar etmək və nəticə çıxarmaq, irəli sürdükləri mühakimələri məntiqi əsaslandıraraq sübut etmək, öz fikirlərini aydın və səlis ifadə etməyi öyrədir.

Məzunlarımız özəl və beynəlxalq şirkətlərdə analitik-məsləhətçi, insan resursları, ictimaiyyətlə əlaqələr, qeyri-hökümət təşkilatlarında, elm-tədris mərkəzlərində tənqidi düşünmə və məntiqi əlaqələri müəyyən etməyin vacib olduğu işlərdə, həmçinin  nəşriyyatlarda redaktor, qəzet və jurnallarda, internet saytlarında yazar olaraq işləyə, magistratura və doktorantura pillələrində təhsillərini davam etdirərək akademik karyera qura bilərlər.

http://sia.az/az/news/education/630409.html

Sosiologiya (Sosyoloji) üzrə bakalavr dərəcəsi tələbələrə bir sosial elm kimi sosiologiyanın əsas  anlayışları və nəzəriyyələrini, onun müxtəlif sahələrinə aid nəzəri və praktiki bilikləri, tənqidi və analitik düşünməyi öyrədir, eyni zamanda lokal və qlobal miqyasdakı sosial dəyişiklikləri analiz edib anlamaq, təməl sosial problemləri, onların həlli mexanizmləri və metodlarını müəyyən etmək kimi bacarıqları aşılayır.

Məzunlarımız özəl şirkətlərin İnsan Resursları (HR) şöbələrində, media mərkəzlərində,araşdırma şirkətlərində mütəxəssis, layihə rəhbəri və sosioloq, müəyyən sertifikatlar almaqla isə ailə məsləhətçisi kimi işləyə bilərlər. Həmçinin, onlar magistratura və doktorantura pillələrində təhsillərini davam etdirərək akademik karyera da qura bilərlər.

http://sia.az/az/news/education/630608.html

Türk Dili və Ədəbiyyatı (Türk Dili ve Edebiyatı) üzrə bakalavr dərəcəsi tələbələrə türk dilinin fonetika, qrammatika, leksikologiya və digər bölmələrini, yazılı və şifahi nitq qaydalarını, türk ədəbiyyatının müxtəlif dövrləri ilə yanaşı, türk dilinin keçdiyi tarixi inkişaf yolunu və ümumi dilçilik nəzəriyyəsini öyrədir.

Məzunlarımız elm-tədris mərkəzlərində işləyə, həmçinin təhsillərini magistratura və doktorantura səviyyələrində davam etdirə bilərlər.

İdarəetmə və İnformasiya Sistemləri (Yönetim Bilişim Sistemleri) üzrə bakalavr dərəcəsi tələbələrə fərdlər, firma və müəssisələr üçün informasiyanı əldə etmək, saxlamaq, paylaşmaq və ona çıxışı təmin etmək üçün istifadə edilən üsul, proses və sistemlərin planlaşdırılması, hazırlanması, qurulması və idarə olunması proseslərini analiz etmək, anlamaq və qərar qəbul etmək üçün lazım olan bilik və bacarıqları öyrədir.
Məzunlarımız maliyyə, pərakəndə satış, turizm, logistika və nəqliyyat, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları kimi sahələrdə xidmət verən firmalarda informasiya texnologiyalarını tətbiq edərək müştəri ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi və məhsul marketinqi şöbələrində işləyə bilərlər.

İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam (Halkla İlişkiler və Reklamcılık) üzrə bakalavr dərəcəsi tələbələrə yerli və qlobal miqyasda ictimaiyyətlə əlaqələr və reklam sahəsində olan dəyişiklikləri və inkişafı analiz etmək, bu sahədə yeni istiqamətlərə aid nəzəri və praktik bilikləri öyrədir.

Məzunlarımız özəl şirkətlərin ictimaiyyətlə əlaqələr və informasiya xidməti (mətbuat xidməti), eləcə də reklam agentliklərinin müxtəlif şöbələrində işləyə bilərlər.

Qeydiyyat

 


×
E-Sertifika Üzrə Qeydiyyat

 


×